27. A fenntartható fejlődés mint gazdasági, társadalmi, poiltikai cél. Hazai és nemzetközi együttműködések

2021.10.13

1. A fenntartható fejlődés fogalma és jellemzői

2. A fenntartható fejlődés mint gazdasági, társadalmi és politikai cél
3. Nemzetközi és hazai együttműködések 
3.1. Nemzetközi együttműködések 
3.2. Hazai együttműködések 


1. A fenntartható fejlődés fogalma és jellemzői

Globális problémák: 

•  Túlnépesedés, szegénység, éhezés 

•  Az élelmiszer-termelés lassulása, szennyezettsége 
• az édesvízkészletek szűkössége, szennyezettsége 
• a meg nem újuló természeti erőforrások kimerülése 
• A környezetszennyező anyagok kibocsátásának növekedése → ezek a '60-as évekig tartó gazdasáigi nővekedést követő válság hatására bontakoztak ki.

A fenntartható fejlődés fogalma:

• Olyan fejlődés, ami kielégíti a jelen szükségeleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzetékeinek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket 

• A folytonos szociális jólét elérése anélkül, hogy az ökológiai eltartó-képességet meghaladó módon növekednénk 
• három alappillér: • társadalom • gazdaság • környezet → ezeket egyforma súllyal, a kölcsönhatásaik figyelembevételével kell mérlegelni.

A fenntartható fejlődés alapelvei: 

• A természeti életközösségek gondozása 

• Az emberi élet minőségének javítása 
• A Föld életképességének és változatosságának megőrzése 
• A meg nem újuló erőforrások kiaknázásának a lehető legkisebbre csökkentése 
• A Föld eltartóképességén belül való fejlődés 
• Az emberi hozzáállás és gyakorlat megváltoztatása ahol szükséges 
• Az emberi közösségek saját környezeteinek önálló gondozása 
• Keretterv kidolgozása a fejlődés és a környezetvédelem összehangolására 
• Az egészséges környezet érdekében világméretű szövetségek és egyezmények kötése.


2. A fenntartható fejlődés mint gazdasági, társadalmi és politikai cél 

A fenntartható fejlődés mint gazdasági cél:

• Technológiai fejlődés + a fogyasztói társadalom elvárásai → folyamatos gazdasági növekedésre van szükség - ez biztosít alapot az állam gazdasági feladatainak ellátásához (pl. infrastruktúra-fejlesztés, informatikai korszerűsítés) → alapvető eleme a mai társadalomnak 

• A társadalmi célok megvalósulása a gazdasági növekedés függvényében történik → a társadalom ki van szolgáltatva a gazdasági növekedésnek 
• Jelenleg a gazdasági növekedés a természeti források kiaknázásával megszűnteti a saját működésének feltételeit.
• A gazdasági fejlődés egyre gyakrabban és erőteljesebben torpan meg → hosszú távon fenntartható, harmonikus növekedésre lenne szükség: 
• Az infrastruktúra arányos fejlesztése 
• A fizetési mérleg egyensúlya 
• A környezet és a természet védelme → ezekhez szükség lenne a fogyasztói társadalom átformálására és a technológiai kötöttségek lazítására.
• pl. nem megújuló energiaforrások (pl. kőolaj) kiaknázása a technológia újítások érdekében → a kőolaj nem újul meg; a kőolaj égése káros az ózonrétegre → megoldás: befektetés megújuló energiaforrásokba (pl. szélenergia, elektromosság, vízenergia)

A fenntartható fejlődés mint társadalmi cél:

• A gazdasági fejlődés alapvető eleme a társadalomnak → ez biztosítja az életszínvonal emelkedését, a szociális juttatásokat.

• méltányos kereskedelem, munkakörülmények, gyerekmunka megszűntetése.
• a gazdasági növekedés azonban kiaknázza a természeti forrásokat → ez sérti a társadalmi környezet fenntarthatóságát, élhetőségét → ezzel az életszínvonal csökkenhet. 
• fontos a környezetkímélő, hatékony várostervezés, -rendezés. 
• fontos az ökológiai lábnyom csökkentése - a fejlett és nagy népességű országokban (pl. USA) nagyon nagy. 
• civil szervezetek is küzdenek a fenntartható fejlődésért - pl. WWF. 
• pl. erdőirtások → élővilág, természeti környezet sérülése • egyéni tevékenységek a fenntartható fejlődésért: • tudatos/csökkentett fogyasztás - pl. papírzacskó, zuhany, lámpák lekapcsolása • passzívház, elektromos autó, napkollektor.

A fenntartható fejlődés mint politikai cél:

A gazdasági növekedés a politikai rendszerek alapvető eleme - ez biztosítja az állami feladatok ellátásának és a politikai stabilizációnak a lehetőségét 

• A fenntartható fejlődés magába foglal mind társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi szempontokat → ezek mind a politika hatáskörébe (is) tartoznak • A környezetkímélő, fenntartható életmód és a tudatos fogyasztás támogatása állami feladat is - pl. adókedvezmény, kedvezményes hitel..

• pl. a zöld pártok programjának alapvető pontja - pl. környezetkímélőbb városrendezés.


3. Nemzetközi és hazai együttműködések 

3.1. Nemzetközi együttműködések:

Környezet és Fejlődés Világkonferencia (1992, Rio de Janeiro) 

Elfogadott dokumentumok, egyezmények: 

• Riói Nyilatkozat - a fenntarthatóság alapelvei 
• Agenda 21 - "feladatok a 21. századra" - a fenntartható fejlődés átfogó világprogramja → ld. alább 
• Éghajlatváltoztatási Keretegyezmény 
• Globális Környezeti Alap - pénzügyi támogatási rendszer.

Agenda 21: Globális program, amely tartalmazza a Föld országai és lakosai számára a 21. századra vonatkozó feladatokat a fenntartható fejlődés megvalósításához.


4 fejezet: 

1. Szociális és gazdasági dimenziók 

• nemzetközi együttműködés, szegénység elleni küzdelem, fogyasztói szokások megváltoztatása, túlnépesedés elleni küzdelem, egészségvédelem, fenntartható emberi környezet 

2. Természeti erőforrások védelme 

• atmoszféra védelme, tájhasználat kérdései - pl. erdőpusztulás, sivatagosodás, aszály 

• fenntartható mezőgazdasági és vidékfejlődés, biológiai sokféleség megőrzése 
• óceánok és édesvizek védelme, mérgező anyagok, veszélyes hulladékok, szemét és szennyvíz kezelése 

3. Társadalmi csoportok szerepének erősítése és fokozása 

• nők, gyerekek, fiatalok és bennszülöttek/őslakosok helyzete és szerepe a fenntartható fejlődésben.

• a helyi hatóságok, az üzlet és az ipar szerepe a fenntartható fejlődésben.
• munkások és szakszervezetek, tudósok és technológusok, farmerek szerepének erősítése. 

4. A végrehajtás tényezői 

• pénzügyi, jogi, organizációs feltételek, információ a megalapozott döntésekhez 

• technológiák, tudomány szerepe, az oktatás fontossága, tudatosságra nevelés

kimaradt több alapvető feladat → ezek az Agenda 21 "fekete lyukai" 

• kormányzás, háború és fegyverkezés, nukleáris leszerelés 
• emberi jogok, diszkrimináció, menekültkérdés 
• megújuló energiaforrások használata 
• a nagyvállalatok okozta problémák 
• az információrobbanás okozta világnézeti változás és problémák. Alapelvek → ld. feljebb, a fenntartható fejlődés alapelveinél.

Kiotói egyezmény (1997) 

• Fejlett országok nemzetközi egyezménye az ENSZ Klímaváltozási Konvenciójának keretében. 
• célja: a légkör üvegházhatású gázkoncentrációjának stabilizálása. 
• eszköze: az aláíró országok kötelezik magukat arra, hogy a széndioxid-kibocsátásukat az aláírást követő évtizedben 5,2%-kal az 1990-es szint alá szorítják vissza. 
• A legnagyobb kibocsátó, az USA nem ratifikált.

Fenntartható fejlődési célok (2015): 

Az ENSZ tagállamai megállapodtak 17 fenntartható fejlődési célban:
1. A szegénység felszámolása 
2. Az éhezés megszűntetése 
3. Egészséges élet 
4. Minőségi oktatás 
5. Nemek közötti egyenlőség 
6. Tiszta víz és alapvető köztisztaság 
7. Megfizethető és tiszta energia 
8. Tisztességes munka és gazdasági növekedés 
9. Ipar, innováció és infrastruktúra 
10. Egyenlőtlenségek csökkentése 
11. Fenntartható városok és közösségek 
12. Felelős fogyasztás és termelés 
13. Fellépés az éghajlatváltozás ellen 
14. Óceánok és tengerek védelme 
15. Szárazföldi ökoszisztémák védelme 
16. Béke, igazság és erős intézmények 
17. Partnerség a célok eléréséért 
• megvalósítás 2030-ig 
• a célok a 2015-ig sikeresen megvalósult Milleniumi Fejlesztési Célokat és az 1992-ben indult fenntartható fejlődési együttműködés programját követik.


3.2. Hazai együttműködések:

Egyezmények, programok és törvények:

• A Fenntartható Fejlődés Tárcaközi Bizottsága (1993) • a riói programokból adódó hazai feladatok meghatározása és a végrehajtás koordinálása • érdemi tevékenységet nem folytatott 
• 1995. évi környezetvédelmi törvény 
• Nemzeti Környezetvédelmi Program (1997) 
• Európai Klímaváltozási Egyezmény 

Világméretű civil szervezetek itthoni képviselete:

• pl. WWF - célok: • biológiai sokszínűség megőrzése • környezetszennyezés csökkentése • természeti erőforrások hosszú távon fenntartható használatának elősegítése • megújuló energiaforrások használátnak ösztönzése.

Zöld politikai pártok programjai:

pl. LMP - program pl. Élhető Budapest Program → a 2010-es önkormányzati választásokra.

→ a fenntartható fejlődés alapelvei Magyarországon még mindig nem váltak általánosan elfogadottá - ennek okai: 

• az emberek hozzáállása és szemlélete, a fenntarthatóságra vonatkozó ismeretek hiánya 
• a fogyasztás-központú szemlélet terjedése, a jólét fogalmának az anyagi javakra történő korlátozódása, a természeti erőforrások fokozott felhasználása 
• nem terjedt el a fenntartható fejlődés egyik legfontosabb feltétele, az átfogó szemléletmód - a kölcsönhatásokat és az egyensúlyt figyelembe vevő tervezés és irányítás 
• az ágazatokra osztott igazgatási - és intézményrendszer összhangjának hiánya, az összefüggéseket nem megfelelően bemutató tantárgy-központú, tudományág-alapú oktatás.